Search
Close this search box.

بایگانی کاربرد اسکن تیروئید

کاربرد اسکن تیروئید

کاربرد اسکن تیروئید

اسکن تیروئید نوعی تصویربرداری از پزشکی هسته ای است.اسکن تیروئید از مقادیر کمی از مواد