اسکن مجاری اشکی

اسکن مجاری اشکی روشی غیر تهاجمی و دقیق بوده که برای تشخیص انسداد مجاری اشکی و ظاهر آناتومیک آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تصاویر با استفاده از دوربین گاما گرفته می‌شود. برای تولید این تصاویر از مقدار کمی رادیواکتیویته استفاده می‌شود که به پزشک در تشخیص بیماری کمک می‌کند. بیمارانی که به دلیل انسداد مجاری […]

read more »
Call Now Button