اسکن RBC

اسکن RBC اسکن هسته ای RBC از مقادیری مواد رادیواکتیو استفاده می کند تا گلبول های قرمز خون را مشخص کند. سپس بدن انسان اسکن می شود و چگونگی حرکت این سلول ها در بدن بررسی می شود. اسکن RBC چگونه انجام می گیرد؟ روش بکار گرفته اسکن بسته به علت انجام اسکن، امکان دارد […]

read more »
Call Now Button