اسکن vcug

اسکن vcug سیستویورتروگرام حین ادرار به آزمایشی گفته می شود که در حین خالی کردن مثانه انجام می گیرد. این آزمایش جریان ادرار را نمایان می کند. ولی شاید از خود بپرسید که اسکن vcug به چه دلیلی انجام می گیرد؟ قبل از این نوع اسکن چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ چه مراقبت هایی برای […]

read more »
Call Now Button