اسکن هسته ای کودکان

کودکان با توجه به ویژگی های بدنی و شرایط جسمانی شان در برابر آسیب های ناشی از پرتوگیری حساس تر هستند. اما در مواردی که لازم باشد، تصویربرداری به روش های پزشکی هسته ای برایشان انجام می گیرد. به نحوی که کمترین مقدار آسیب متوجه کودکان است. براى اسکن هسته اى کودکان از مقادیر کمی […]

read more »
Call Now Button