همه چیز درباره اسکن غدد بزاقی

اسکن غده بزاقی یک آزمایش پزشکی هسته ای است که عملکرد غدد بزاقی را ارزیابی می کند. این اسکن برای تشخیص و ارزیابی میزان انسجام مجرای  درد ، هنگام ترشح بزاق ، بروز زایوستومی ، تشخیص و ارزیابی ضایعات توده ای و محلی سازی قبل از عمل تومورها انجام می شود. عملکرد غده بزاقی با […]

read more »
Call Now Button