اسکن کلیه

اسکن کلیه اسکن کلیه شامل استفاده از مواد رادیواکتیو به منظور بررسی کلیه ها و عملکرد آن ها می باشد. در طول اسکن کلیه، ماده رادیواکتیو به داخل رگ های خونی تزریق و اشعه گاما آزاد خواهد شد. دوربین گاما و یا اسکنر، قادر به تشخیص اشعه گاما خارج از بدن می باشد. کار دوربین […]

read more »
Call Now Button